ทัศนศึกษาอนุบาลและประถมต้น ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษาอนุบาลและประถมต้น ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นและอนุบาล 2 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้ เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข