ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อหาแนวทางการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี