กิจกรรมการแบ่งปัน

กิจกรรมการแบ่งปัน

วันที่ 4 กันยายน 2562 นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปัน การใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขโดยมีสังฆานุกร สเตเฟนวุฒิชัย จันทรักษ์และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน เป็นผู้ให้ความรู้และการใช้ชีวิตในทางธรรม