กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

วันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายฝึกลูกเสือชั่วคราว ร้อย ตชด.245 จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย