งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562

งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี มีรายการที่ผ่านการคัดเลือก 3 รายการ ดังนี้
1 . การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ ม.1-ม.3
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(เขียนเรื่องจากภาพ) ช่วงชั้นที่ ป.1-ป.3
3. การแข่งขันสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ม.1-ม.3

ผลการแข่งขันมีดังนี้
1 . การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ ม.1-ม.3
====> รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(เขียนเรื่องจากภาพ ช่วงชั้นที่ ป.1-ป.3
====>ลำดับที่ 31 ระดับเหรียญเงิน
3. การแข่งขันสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ม.1-ม.3
====> รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต และเด็กชายกรกฏ ป้องศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้ร่วมขึ้นแสดงความสามารถเดี่ยวพิณในเวที “เด่นดาวรุ่ง”