สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนได้มีการทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1