บำเพ็ญประโยชน์วัดป่าวิเวกธรรม

บำเพ็ญประโยชน์วัดป่าวิเวกธรรม

ครูสามารถ ไทยลำภู ตัวแทนคณะซิสเตอร์ และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ(ครั้งที่ 7)” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดป่าวิเวกธรรม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี