สรุปกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีปิดกิจกรรม อุดมการณ์ โดยประธานนักเรียนได้อ่านสรุปกิจกรรม และแต่ละห้องรับชมวิดีทัศน์ พร้อมร่วมกับสรุปผลที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมภายใต้อุดมการณ์ ร่วมใจ สร้างความสุขแท้ แก่สังคม ทำให้นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก รู้จักฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เรียนรู้ที่จะเสียสละ สร้างรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีต่อกัน