กิจกรรมสื่อ 2020

กิจกรรมสื่อ 2020

นายธนากร ชำนาญฤทธฺ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สื่อศึกษา ได้เรียนเชิญ ซิสเตอร์วิริทิพย์ อินทรแย้ม มาเป็นวิทยากรในการอบรมสื่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อการอบรมว่า “ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้สื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง และมีความสุข