ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

14:00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้มีการประชุมก่อนปิดปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมย่อยชั้น 2