น่าชื่นชมยินดีกับน้อง อนุบาล 3

น่าชื่นชมยินดีกับน้อง อนุบาล 3

เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ประธานในงาน และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ขึ้นมอบใบประกาศนียบัตรกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562