ปฐมวัยแบบบูรณาการ

ปฐมวัยแบบบูรณาการ

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนครูระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี