มอบอ่างล้างมือให้

มอบอ่างล้างมือให้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอขอบพระคุณบริษัทตั้งจิตรพืชผล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ที่มอบอ่างล้างมือให้กับทางโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา